BESLUT

Datum                                                     Dnr

2006-06-30                        1485-06-31


                                                                                                    

 

 

 

 

 

IFRGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT; HETS MOT FOLKGRUPP

 

Justitiekanslerns beslut

 

Justitiekanslern vidtar inte nŒgon ŒtgŠrd med anledning av anmŠlan.

 

€rendet

 

Till Justitiekanslern inkom i februari flera anmŠlningar med anledning av att det hade publicerats teckningar av profeten Muhammed. En anmŠlan avsŒg en webbplats med webbadressen http://alidabok.just.nu/. Som anmŠlan fŒr uppfattas gšrs det gŠllande att publiceringen innefattar yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp (muslimer).

 

Justitiekanslern har besškt hemsidan. Den anmŠlda teckningen Šr en karikatyr dŠr profeten tecknas som en Šldre man med helskŠgg och bistert utseende. PŒ huvudet har han en antŠnd bomb invirad i sin turban. Under teckningen finns texten:

 

LŠs hŠr!

Via lŠnkarna nedan kan du lŠsa mer om Mohammed-karikatyrerna och debatten kring dem. Men fšr innehŒllet i dessa texter tar vi intet ansvar.   

 

Justitiekanslerns bedšmning

 

Har webbplatsen grundlagsskydd?

 

Fšrst skall pršvas om innehŒllet pŒ den anmŠlda webbplatsen omfattas av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Om sŒ inte Šr fallet Šr det inte jag utan allmŠn Œklagare som Šr behšrig i Šrendet. 

 

Den regel i YGL som kan gšra grundlagen tillŠmplig Šr den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 ¤. Av den bestŠmmelsen framgŒr att YGL:s regler om radioprogram skall tillŠmpas ocksŒ nŠr en redaktion fšr en tryckt periodisk skrift eller fšr ett radioprogram, ett fšretag fšr yrkesmŠssig framstŠllning av tryckta eller dŠrmed enligt tryckfrihetsfšrordningen jŠmstŠllda skrifter eller av tekniska upptagningar, eller en nyhetsbyrŒ, med hjŠlp av elektromagnetiska vŒgor pŒ sŠrskild begŠran tillhandahŒller allmŠnheten information ur en databas vars innehŒll kan Šndras endast av den som driver verksamheten.  Grundlagsskyddet enligt databasregeln utvidgades frŒn den 1 januari 2003 till att omfatta Šven bl.a. bokfšrlags och tryckeriers webbplatser (jfr prop. 2001/02:74 s. 44). 

 

YGL:s regler kan enligt databasregeln Šven bli tillŠmpliga om det finns utgivningsbevis fšr webbplatsen som har meddelats av Radio- och TV-verket.

 

Radio- och TV-verket har upplyst att nŒgot utgivningsbevis inte gŠller fšr webbplatsen.

 

Den anmŠlda webbplatsen drivs av bokfšrlaget Alida Bok. Enligt uppgift frŒn Kungliga biblioteket, Pliktleveransenheten, har flera bšcker kommit ut frŒn fšrlaget. Enligt min bedšmning Šr YGL dŠrmed tillŠmplig pŒ den anmŠlda webbplatsen och det ankommer dŒ pŒ mig som ensam Œklagare inom omrŒdet att ta stŠllning till en anmŠlan om dess innehŒll.

 

Har yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp begŒtts genom publiceringen av karikatyrteckningen av profeten Muhammed

 

Jag vill inledningsvis peka pŒ att den i YGL grundlagsfŠsta principen om yttrandefrihet utgšr en viktig grundval fšr fri debatt och Œsiktsbildning hŠr i landet.

 

StraffbestŠmmelsen om brottet hets mot folkgrupp finns i 16 kap. 8 ¤ brottsbalken. DŠr fšreskrivs att den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning fšr en folkgrupp eller en annan sŒdan grupp av personer med anspelning pŒ bl.a. ras, hudfŠrg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekŠnnelse skall dšmas fšr hets mot folkgrupp till fŠngelse i hšgst tvŒ Œr eller, om brottet Šr ringa, till bšter.

 

Hets mot folkgrupp Šr enligt 5 kap. 1 ¤ fšrsta stycket YGL jŠmfšrt med 7 kap. 4 ¤ 11 tryckfrihetsfšrordningen straffbart Šven nŠr det har fšre­kommit i ett radioprogram. YGL:s fšreskrifter om radioprogram skall tillŠmpas pŒ webbplatser som omfattas av YGL. Den som i fšrsta hand kan gšras ansvarig fšr innehŒllet i ett radioprogram Šr utgivaren.

 

Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka debatt eller kritik av skilda fšreteelser. Av fšrarbetena framgŒr att begreppet miss­aktning mŒste tolkas med viss fšrsiktighet och att inte alla fšrned­rande eller nedsŠttande uttalanden skall innefattas. €ven fšr sŒdana yttranden som av en bred allmŠnhet uppfattas som stštande mŒste det finnas ett vidstrŠckt utrymme. I detta ligger ocksŒ att sŒdana pŒstŒenden och andra uttryck som bŠst bemšts eller tillrŠttalŠggs i en fri och šppen debatt inte skall omfattas av kriminaliseringen.

 

Enligt min uppfattning uttrycker den publicerade teckningen, som har en starkt satirisk framtoning, inte missaktning mot folkgruppen muslimer i den mening som avses i lagen. Det gŠller sŠrskilt i det sammanhang dŠr den har publicerats. Syftet med publiceringen synes inte ha varit att uttrycka missaktning fšr nŒgon folkgrupp, utan frŠmst att redogšra fšr den debatt som uppstŒtt efter publiceringen av karikatyrteckningarna av profeten Muhammed i Danmark.

Mot bakgrund av det anfšrda och med beaktande av den i 1 kap. 5 ¤ YGL stadgade s.k. instruktionen, finner jag att nŒgot brott mot YGL inte har begŒtts genom publiceringen av den kritiserade teckningen.  Fšrundersškning skall dŠrfšr inte inledas i Šrendet.

 

 

 

Gšran Lambertz

 

                                           Gun Lšfgren Cederberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. till

 

AnmŠlaren